OBCHODNÉ PODMIENKY » Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.eastonebooks.com)

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1)     Na kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2)     Prevádzkovateľom internetového obchodu je Eastone Group, a.s., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 741 392, IČ DPH: SK2020270274. Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4450/B. (ďalej iba „Prevádzkovateľ internetového obchodu“).

(3)     Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetových adresách: http://www.eastonebooks.com (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4)     Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2 - Informácie o tovare a cene

(1)     Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.eastonebooks.com. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii balné a doprava. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Cena tovaru:

 • je uvádzaná za jednotku (kus), pokiaľ v popise nie je uvedené inak;
 • zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky;
 • označená ako "Akcia" je platná do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri akciovej cene;
 • označená ako "naša cena" je platná pre zákazníka nakupujúceho cez e-shop;
 • ceny pre distribútora sa dohadujú individuálne z ceny uvedenej ako "bežná cena".

(2)     Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.

(3)     Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

(4)     Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(5)     Pri nákupe v internetovom obchode je možné uplatnenie dohodnutých klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

(6)     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • formou hotovostnej platby pri osobnom odbere;
 • dobierkou v mieste dodania tovaru;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho;
 • TatraPay - platba internet bankingom Tatra banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay).

Čl. 3 – Balné a doprava

Tovar dodávame prostredníctvom slovenskej pošty formou doporučeného listu/balíka prvou triedou alebo formou doporučenej dobierky. Tovar je možné prevziať si aj osobne na adrese vydavateľstva mapa v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 16:00 / ostatné možnosti osobného vyzdvihnutia dohodou/.

Cenník balné a doprava, platný od 24.1.2023:

Cenník balné a doprava
Hmotnosť Platba prevodom Platba na dobierku
do 500 g 2,60 Eur 3,90 Eur
do 1000 g 3,30 Eur 4,40 Eur
do 2000 g 4,20 Eur 5,50 Eur
do 5000 g 4,50 Eur 5,80 Eur

objednávku nad 50 Eur - balné a dopravu hradí dodávateľ

Čl.4 - Objednanie tovaru

(1)   Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

(2)   Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale pri zaregistrovaní získava zákazník výhody, ktoré sú popísané v odseku Registrácia. Zľava je podmienená potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním osobných údajov zákazníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

(3)   Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa potvrdzuje objednávka.

Čl. 5 – Registrácia

(1)   Registrácia nie je podmienkou možnosti nakupovania cez e-shop na www.eastonebooks.com.

(2)   Zaregistrovaním sa na e-shop na www.eastonebooks.com - uvedením e-mailu a fakturačných / dodacích údajov získavate nasledovné výhody:

 1. informácie o pripravovaných akciách a zľavách prostredníctvom mailu
 2. bonusové zľavy

(3)   Registráciou zákazník potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním informácií o knihách a akciách prostredníctvom e-mailu.

Čl. 6 - Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

(1)   V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

(2)   Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho: Eastone Group, a.s., Bulharská 70, 821 04 Bratislava. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

(3)   Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Čl. 7 - Ochrana súkromia

(1)    Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, dodaciu adresu).

(2)   Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

(3)    Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Čl. 8 - Záverečné ustanovenia

(1)   Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

(2)   Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

(3)   Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

(4)   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

platné od 08.1.2015